Friday, 12 February 2010

Perancangan Pemasaran Strategik untuk Kelebihan Bersaing

Perancangan pemasaran strategik adalah asas untuk semua strategi dan pembuatan keputusan pemasaran. Plan pemasaran adalah dokumen bertulis yang berfungsi sebagai buku panduan aktiviti pemasaran untuk pengurus pemasaran. Dengan menetapkan objektif dan mendefinisikan aksi yang diperlukan untuk mencapainya, satu plan pemasaran menyediakan asas dimana prestasi sebenar dan dijangka boleh dibandingkan.

Walaupun jika tiada rumus set atau satu garis panduan yang betul, sebuah plan pemasaran seharusnya memasukkan elemen asas seperti menyatakan misi bisnes, menset objektif, melaksanakan analisis situasi kekuatan persekitaran dalaman dan luaran, memilih pasaran yang dibidik, menggambarkan campuran pemasaran (produk, tempat, promosi, dan harga), dan mengadakan cara untuk melaksana, menilai, dan mengawal plan.

Penyataan misi adalah berasaskan analisi faedah yang diminta oleh pelanggan semasa dan berpotensi secara berhati-hati dan satu analisis keadaan persekitaran yang wujud dan terjangka. Penyataan misi firma mewujudkan sempadan untuk semua pembuatan keputusan, objektif, dan strategi berikutnya. Penyataan misi haruslah menfokus kepada pasaran atau memasarkan organisasi yang mencuba untuk berkhidmat berbanding barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.

Objektif haruslah realistik, boleh diukur, dan spesifik masa. Objektif mestilah juga  konsisten dan menunjukkan keutamaan organisasi.

Dalam analisis situasi, firma haruslah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalamannya, dan juga memeriksa peluang dan ancaman luaran. Apabila memeriksa peluang dan ancaman luaran, pengurus pemasaran mestilah menganalisis aspek persekitaran pemasaran dalam satu proses yang dikenali sebagai pengimbasan persekitaran. Enam kekuatan persekitaran makro yang paling kerap dikaji adalah sosial, demografi, ekonomi, teknologi, politik dan undang-undang, dan persaingan.

Kelebihan bersaing adalah satu set sifat unik syarikat dan produknya yang dianggap oleh pasaran yang dibidik sebagai penting dan atasan kepada persaingan. Tiga jenis kelebihan bersaing adalah: kos, pembezaan produk/perkhidmatan, dan strategi niche. Sumber kos kelebihan bersaing termasuklah keluk pengalaman, buruh cekap, barangan dan perkhidmatan tanpa alat tambah, subsidi kerajaan, rekabentuk produk, pengaturan semula, inovasi produk, dan kaedah penghantaran perkhidmatan yang baru. Kelebihan bersaing pembezaan produk/perkhidmatan wujud apabila firma menyediakan sesuatu yang unik yang berharga kepada pembeli mengatasi harga rendah sahaja. Kelebihan bersaing niche datang daripada segmen unik yang dibidik dengan keperluan tertentu. Gol semua sumber kelebihan bersaing ini adalah agar menjadi boleh kekal.

Matrik peluang strategi boleh digunakan untuk membantu pengurusan membangunkan alternatif strategik. Empat pilihan tersebut adalah penembusan pasaran, pembangunan produk, pembangunan pasaran, dan kepelbagaian. Dalam memilih alternatif strategik, pengurus boleh menggunakan matrik portfolio, yang mana mengklaskan unit bisnes strategik sebagai bintang, lembu tunai, kanak-kanak bermasalah, atau anjing, bergantung kepada pertumbuhan semasa atau terprojek dan syer pasaran.

Strategi pasaran terbidik mengenalpasti segmen pasaran yang mana untuk difokuskan. Proses ini bermula dengan analisis peluang (MOA), yang mana menerangkan dan menganggarkan saiz dan jualan segmen pasaran berpotensi yang bermanfaat kepada firma. Tambahan pula, penilaian pesaing kunci dalam segmen pasaran ini adalah dilaksanakan. Selepas segmen pasaran dijelaskan, satu atau lebih mungkin boleh dibidik oleh firma. Tiga strategi untuk memilih pasaran terbidik adalah memujuk kepada keseluruhan pasaran dengan satu campuran pemasaran, fokus kepada satu segmen, atau memujuk kepada segmen dwi-pasaran menggunakan campuran dwi-pasaran.

Campuran pemasaran (atau empat P) adalah adunan daripada produk, tempat, promosi, dan strategi mengharga yang direkabentuk untuk saling menghasilkan pertukaran yang memuaskan. Poin permulaan campuran pemasaran adalah penawaran produk. Produk boleh jadi barangan, idea atau perkhidmatan yang nyata. Strategi tempat (pengagihan) adalah dipentingkan dengan membuat produk yang ada apabila dan dimana pelanggan mahukannya. Promosi termasuklah periklanan, perhubungan awam, promosi jualan, dan jualan peribadi. Harga adalah apa yang pembeli mesti lepaskan untuk mendapatkan produk dan selalunya ia adalah benda yang paling mudah untuk menukar dalam empat elemen campuran pemasaran.

Sebelum sesebuah plan pemasaran boleh berfungsi, ia mestilah dilaksanakan; iaitu, orang mesti melakukan aksi dalam plan tersebut. Plan tersebut haruslah juga dinilai untuk melihat jika ianya telah mencapai objektifnya. Pelaksanaan yang teruk boleh menjadi satu faktor yang major dalam kegagalan plan. Pengawalan menyediakan mekanisma untuk menilai keputusan pemasaran dari sudut objektif plan dan untuk membetulkan aksi yang tidak membantu organisasi untuk mencapai objektif tersebut dalam garis panduan bajet.

Beberapa teknik yang membantu untuk membuat perancangan strategik yang berkesan adalah pertamanya, pengurusan mesti sedar yang perancangan strategik adalah proses yang berterusan dan bukan latihan sekali-setahun. Kedua, perancangan strategik yang baik mellibatkan tahap kreativiti yang tinggi. Keperluan terakhir adalah sokongan dan kerjasama pengurusan atasan.

Wallahualam.

No comments: