Sunday, 25 August 2013

Mubashir

Mubashir bermaksud "pemberita";

Telah-jadi manusia umat yang-satu maka bangkit Allah Nabi-Nabi mubashir dan pemberi-amaran dan telah-turun bersama mereka Kitab dengan Kebenaran bagi menghakimi antara manusia dengan apa mereka khilafkan padanya (2/213).

Rasul-rasul mubashir dan pemberi-amaran bagi tidak menjadi bagi manusia atas Allah hujah selepas Rasul dan jadi Allah Aziz yang bijaksana (4:165).

Dan tidak Kami mengutuskan yang-diutuskan kecuali mubashir dan pemberi-amaran maka siapa beriman dan bersoleh maka tidak takut atas mereka mendukacita (6:48).

Dan dengan haq Kami turunkannya dan dengan haq ia turun (17/105) dan tidak Kami utuskan kamu kecuali mubashir dan pemberi-amaran (25:56).

Dan tidak Kami mengutus yang-diutus kecuali mubashir dan pemberi-amaran (18/56).

Wahai Nabi (33/45), sesungguhnya Kami utuskan kamu shahid dan mubashir dan pemberi-amaran (48:8).

Berkata Isa ibn Maryam; "Wahai Bani Israel sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kamu pensiddiqan bagi apa antara dua-tangan dari Taurat dan mubashir dengan Rasul mendatang dari selepas aku namanya Ahmad" (61/6).

Wallahualam.

No comments: